Egzamin ósmoklasisty

Publikujemy arkusz zadań - egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego - LINK

Publikujemy arkusz zadań - egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki - LINK

Publikujemy arkusz zadań - egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego - LINK

 

ODPOWIEDZI MATEMATYKA- LINK

ODPOWIEDZI Język Angielski- LINK

 

 

NACIŚNIJ OBRAZEK BY POWIĘKSZYĆ !!!

 

NACIŚNIJ OBRAZEK BY POWIĘKSZYĆ !!!

 

NACIŚNIJ OBRAZEK BY POWIĘKSZYĆ !!!

 

 

NACIŚNIJ OBRAZEK BY POWIĘKSZYĆ !!!

 

 

NACIŚNIJ OBRAZEK BY POWIĘKSZYĆ !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty 2022

Egzamin odbędzie się w salach lekcyjnych: nr 2 i nr 3
• Uczniowie klas ósmych w dniach egzaminu przychodzą i przyjeżdżają do szkoły o 8.30.
Nie wcześniej!

• Przed egzaminem uczniowie przebywają wyłącznie w wyznaczonych salach na parterze
i szatni. Tu pozostawiają wierzchnie ubranie, torby, plecaki i TELEFONY. Zdający nie
powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym maskotek itp.
Obowiązuje uczniowski strój galowy!!!
• Uczeń musi mieć legitymację szkolną, 2 długopisy lub pióra z czarnym wkładem,
w drugim dniu egzaminu także linijkę. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych
przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych
zdających.
• Można wnieść małą butelkę wody mineralnej, którą należy postawić na podłodze przy
stoliku.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

• Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów,
odtwarzaczy mp3, smartwatchy . Samo ich posiadanie bez użycia w czasie egzaminu
powoduje przerwanie i unieważnienie egzaminu.
• O 8.40 uczniowie podchodzą do wyznaczonych sal zgodnie z listami prezentowanymi
w salach. Numer stolika losuje dla siebie sam uczeń.
• Po losowaniu uczniowie zajmują miejsca przy odpowiednim stoliku. Losowanie następuje
w każdym dniu egzaminu. Po wejściu nastąpi rozdanie naklejek kodujących.
• O 8.50 PZN i wydelegowany uczeń (tylko z jednej Sali) odbierają od dyrektora arkusze
egzaminacyjne.
• Nie wolno się spóźniać. Po zakończeniu czynności organizacyjnych spóźniony uczeń nie
zostanie wpuszczony na salę.
• O 9.00 – rozdanie arkuszy. Uczeń na polecenie Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
sprawdza kompletność arkuszy, zapoznaje się z instrukcją rozwiązywania zadań na pierwszej
stronie arkusza, koduje (zamieszcza w wyznaczonych miejscach kod ucznia, numer PESEL i
naklejkę OKE).

• Zakończenie czynności organizacyjnych i rozpoczęcie egzaminu na wyraźne polecenie
nauczyciela nadzorującego.
Czas trwania poszczególnych egzaminów:
Język polski – 120 min (180)
Matematyka – 100 min (150)
Język obcy – 90 min (135)

• W czasie trwania egzaminu uczeń nie powinien opuszczać sali. Konieczność skorzystania
z toalety w czasie egzaminu (tylko w sytuacjach wyjątkowych) uczeń sygnalizuje przez
podniesienie ręki. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na stoliku.
• Należy samodzielnie rozwiązywać zadania w czasie egzaminu.
• Należy pamiętać o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
• Uczeń nie odrywa karty odpowiedzi od zeszytu zadań egzaminacyjnych
• Po zakończeniu pracy zamknięty arkusz uczeń pozostawia na brzegu stolika.
• Chęć wcześniejszego opuszczenia sali po zakończeniu pracy należy sygnalizować przez
podniesienie ręki.
• Po zakończeniu egzaminu uczniowie natychmiast opuszczają teren szkoły. Dowozy będą
zorganizowane zaraz po egzaminie. Godziny odjazdu autobusów będą na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej szkoły.
INFORMACJE DODATKOWE
• W przypadku:
1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach
3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający
pracę pozostałym uczniom
– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi daną
część egzaminu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole
przebiegu egzaminu
• W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
1. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
2. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie
z rozwiązań innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje,
za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację

o zamiarze unieważnienia temu uczniowi odpowiedniej części egzaminu
ósmoklasisty
3. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.
• Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie
której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić daną część
egzaminu.
Uczeń, któremu unieważniono część egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w terminie
głównym, przystępuje ponownie do danej części tego egzaminu w dodatkowym terminie
w szkole, której jest uczniem.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej,
w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
• Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi
ósmoklasisty) dostępne są:
1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
2. przykładowe arkusze egzaminacyjne

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY TERMIN GŁÓWNY

JĘZYK POLSKI –24 maja 2022 r.( wtorek) godz. 9.00
MATEMATYKA – 25 maja 2022 r. (środa) godz. 9.00
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9.00

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY TERMIN DODATKOWY
JĘZYK POLSKI – 13 czerwca 2022 r.( środa) godz. 9.00
MATEMATYKA – 14 czerwca 2022 r. (czwartek) godz. 9.00
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 15 czerwca 2022 r. (piątek) godz. 9.00

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 8 lipca 2022 r.