Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Egzamin ósmoklasisty

Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty 24.05-26.05.2022

Egzamin odbędzie się w salach lekcyjnych: nr 2 i nr 3
• Uczniowie klas ósmych w dniach egzaminu przychodzą i przyjeżdżają do szkoły o 8.30.
Nie wcześniej!

• Przed egzaminem uczniowie przebywają wyłącznie w wyznaczonych salach na parterze
i szatni. Tu pozostawiają wierzchnie ubranie, torby, plecaki i TELEFONY. Zdający nie
powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym maskotek itp.
Obowiązuje uczniowski strój galowy!!!
• Uczeń musi mieć legitymację szkolną, 2 długopisy lub pióra z czarnym wkładem,
w drugim dniu egzaminu także linijkę. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych
przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych
zdających.
• Można wnieść małą butelkę wody mineralnej, którą należy postawić na podłodze przy
stoliku.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

• Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów,
odtwarzaczy mp3, smartwatchy . Samo ich posiadanie bez użycia w czasie egzaminu
powoduje przerwanie i unieważnienie egzaminu.
• O 8.40 uczniowie podchodzą do wyznaczonych sal zgodnie z listami prezentowanymi
w salach. Numer stolika losuje dla siebie sam uczeń.
• Po losowaniu uczniowie zajmują miejsca przy odpowiednim stoliku. Losowanie następuje
w każdym dniu egzaminu. Po wejściu nastąpi rozdanie naklejek kodujących.
• O 8.50 PZN i wydelegowany uczeń (tylko z jednej Sali) odbierają od dyrektora arkusze
egzaminacyjne.
• Nie wolno się spóźniać. Po zakończeniu czynności organizacyjnych spóźniony uczeń nie
zostanie wpuszczony na salę.
• O 9.00 – rozdanie arkuszy. Uczeń na polecenie Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
sprawdza kompletność arkuszy, zapoznaje się z instrukcją rozwiązywania zadań na pierwszej
stronie arkusza, koduje (zamieszcza w wyznaczonych miejscach kod ucznia, numer PESEL i
naklejkę OKE).

• Zakończenie czynności organizacyjnych i rozpoczęcie egzaminu na wyraźne polecenie
nauczyciela nadzorującego.
Czas trwania poszczególnych egzaminów:
Język polski – 120 min (180)
Matematyka – 100 min (150)
Język obcy – 90 min (135)

• W czasie trwania egzaminu uczeń nie powinien opuszczać sali. Konieczność skorzystania
z toalety w czasie egzaminu (tylko w sytuacjach wyjątkowych) uczeń sygnalizuje przez
podniesienie ręki. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na stoliku.
• Należy samodzielnie rozwiązywać zadania w czasie egzaminu.
• Należy pamiętać o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
• Uczeń nie odrywa karty odpowiedzi od zeszytu zadań egzaminacyjnych
• Po zakończeniu pracy zamknięty arkusz uczeń pozostawia na brzegu stolika.
• Chęć wcześniejszego opuszczenia sali po zakończeniu pracy należy sygnalizować przez
podniesienie ręki.
• Po zakończeniu egzaminu uczniowie natychmiast opuszczają teren szkoły. Dowozy będą
zorganizowane zaraz po egzaminie. Godziny odjazdu autobusów będą na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej szkoły.
INFORMACJE DODATKOWE
• W przypadku:
1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach
3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający
pracę pozostałym uczniom
– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi daną
część egzaminu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole
przebiegu egzaminu
• W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
1. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
2. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie
z rozwiązań innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje,
za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację

o zamiarze unieważnienia temu uczniowi odpowiedniej części egzaminu
ósmoklasisty
3. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.
• Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie
której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić daną część
egzaminu.
Uczeń, któremu unieważniono część egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w terminie
głównym, przystępuje ponownie do danej części tego egzaminu w dodatkowym terminie
w szkole, której jest uczniem.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej,
w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
• Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi
ósmoklasisty) dostępne są:
1. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
2. przykładowe arkusze egzaminacyjne

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY TERMIN GŁÓWNY

JĘZYK POLSKI –24 maja 2022 r.( wtorek) godz. 9.00
MATEMATYKA – 25 maja 2022 r. (środa) godz. 9.00
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9.00

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY TERMIN DODATKOWY
JĘZYK POLSKI – 13 czerwca 2022 r.( środa) godz. 9.00
MATEMATYKA – 14 czerwca 2022 r. (czwartek) godz. 9.00
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 15 czerwca 2022 r. (piątek) godz. 9.00

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 8 lipca 2022 r.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny